برگزاری ورکشاپ های زیبایی

ورکشاپ یک روزه لاین رنگ و لایت

مدرس: الهه ذوالفقاری   شهر:تهران   تعداد هنرجو: ۲۵نفر

پخش ویدیو

ورکشاپ یک روزه لاین فیبروز

مدرس: الهه ذوالفقاری   شهر:سمنان   تعداد هنرجو: 35نفر